СТАТУТ

Будинку дитячої та юнацької творчості

1. Загальна частина

1.1. Будинок дитячої та юнацької творчості (далі - БДЮТ) створений шляхом злиття Центру
науково - технічної творчості учнівської молоді, Станції юних туристів, Станції юних натуралістів
відповідно до рішення міської ради від 31 серпня 2007 року № 439 "Про внесення змін до рішення
міської ради від 25 червня 2004 року № 483 ..Про створення міського дитячо-юнацького центру
творчості школярів" та є правонаступником цих навчальних закладів.

1.2. Юридична адреса закладу: 28000. Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Соборний, будинок 124.

1.3. Будинок дитячої та юнацької творчості є комунальним позашкільним навчальним закладом комплексного типу, який є юридичною особою, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста, діє на підставі даного Статуту та чинного законодавства. Засновником закладу є Олександрійська міська рада.

Будинок дитячої та юнацької творчості здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час.

1.4. Будинок дитячої та юнацької творчості у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Олександрійської міської ради та виконавчого комітету, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад і даним Статутом.

1.5. Координацію навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової діяльності Будинку дитячої та юнацької творчості здійснює управління освіти Олександрійської міської ради.

1.6. Головною метою діяльності Будинку дитячої та юнацької творчості є залучення учнів, вихованців та слухачів до активної діяльності у позаурочний час, розширення їхнього світогляду, набуття практичних умінь та навичок з технічних видів спорту, прикладної творчості, основ інформатики, економіки, бізнес), права, еколого-натуралістичного профілю, туристсько-краєзнавчої роботи, гуманітарного напрямку, міжнародної співпраці, а також забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

1.7. Головними завданнями Будинку дитячої та юнацької творчості є:

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

- виховання у підростаючого покоління поваги до Конституції України, прав і свобод
людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- забезпечення реалізації права громадян на позашкільну освіту;

- здобуття позашкільної освіти відповідно до здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів вихованців;

- надання знань, формування умінь та навичок вихованців за інтересами;

- забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток;

- підготовка до активної професійної та громадської діяльності;

- створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовки до професійного самовизначення;

- розвиток особистості вихованців. їх здібностей і обдарувань, потреб і вміння самовдосконалюватись;

- надання вихованцям можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями та навичками науково-дослідно-експериментальної, винахідницької діяльності, певного рівня допрофесійної підготовки;

- формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до
власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

профілактика бездоглядності, правопорушень:

- виховання у учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної
безпеки та безпеки оточуючих;

- формування здорового способу життя вихованців, учнів та слухачів;

- просвітницька діяльність.

1.8. Діяльність закладу базується на принципах:

- гуманізму;

- демократизму;

- доступності і рівності для всіх категорій дітей до 18 років, незалежно від раси; кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак;

- добровільності вибору для вихованців, учнів, та слухачів;

- науковості;

- правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, їх прагнення до вільного, різнобічного розвитку особистості:

- послідовності та системності;

- взаємозв'язку морального, фізичного та естетичного виховання;

- всебічного розвитку:

- органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями;

- поєднання національного та міжнародного досвіду розвитку демократичних цінностей;

- толерантності;

- диференціації змісту та методів навчання і виховання;

- розвиваючого характеру, гнучкості і прогностичності;

- єдності і наступності, безперервності і різноманітності.

1.9. Мовою навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі є українська мова.

1.10. Будинок дитячої та юнацької творчості має право:

- користуватися пільгами, передбаченими державою:

- проходити в установленому порядку держави) атестацію;

- визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням їх із засновником;

- формувати мережу гуртків, секцій, клубів та інших творчих об'єднань і груп;

- у встановленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні, індивідуальні та авторські програми, робочі навчальні плани та плани науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

- здійснювати інноваційну діяльність;

- організовувати стажування педагогічних кадрів;

- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних умовах;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та
центрами проводити науково-дослідницьку, експериментально - пошукову, творчу роботу, що не
суперечить законодавству України;

- об'єднувати на підставі відповідних спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших установ, підприємств, організацій як в Україні, так і за її межами;

- встановлювати різні види морального і матеріального заохочення для вихованців, учнів і слухачів в межах коштів бюджетних призначень;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб;

- створювати благодійні фонди та отримувати допомогу від громадських благодійних
організацій, співпрацювати з ними;

- надавати платні послуги за напрямками діяльності закладу;

- створювати філії, структурні підрозділи за погодженням з управлінням освіти
Олександрійської міської ради;

- організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод;

- організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів:

- організовувати виконання замовлень підприємств, установ, організацій на виготовлення різноманітної продукції, виробів декоративно - ужиткового мистецтва (з урахуванням знань, умінь і навичок, передбачених програмами);

- реалізовувати виготовлену та вирощену продукцію;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташований заклад, та які
необхідні для реалізації навчальних планів та програм:

- розвивати власну матеріально-технічну базу, мережу спортивно-оздоровчих профільних таборів, туристичних баз;

- користуватися майном відповідно до чинного законодавства та даного Статуту;

- виконувати інші дії. що не суперечать законодавству та Статуту Будинку дитячої та
юнацької творчості;

- залишати в своєму розпорядженні і використовувати на свій розсуд власні надходження у
порядку, визначеному законодавством України:

II. Організаційно-правові засади діяльності закладу

2.1. Будинок дитячої та юнацької творчості проводить навчально-виховну, інформаційно-
методичну, організаційно-масову, науково-технічну, навчально-тренувальну, туристсько-
краєзнавчу, еколого-натуралістичну, дослідницьку роботу.

2.2. Структура та штатний розпис закладу розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці і відповідно до встановлених нормативів і затверджуються управлінням освіти Олександрійської міської ради.

2.3. Будинок дитячої та юнацької творчості може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми, вищими та іншими навчальними закладами.

2.4. У Будинку дитячої та юнацької творчості можуть діяти гуртки, групи, секції, клуби та інші творчі об'єднання за такими напрямками: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний, дослідницько-експерементальний, військово-

патріотичний, гуманітарний. Відповідно до напрямків роботи БДЮТ створюються відділи.

III. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Будинок дитячої та юнацької творчості працює за річним планом роботи, погодженим з
управлінням освіти міської ради.

3.2. Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами (в тому числі й авторськими), адаптованими та затвердженими радою науково-методичного центру управління освіти Олександрійської міської ради.

3.3. Експериментальні навчальні плани складаються в Будинку дитячої та юнацької творчості з урахуванням типового навчального плану.

3.4. Індивідуальне навчання у позашкільному навчальному закладі проводиться відповідно до порядку, затвердженого МОН.

3.5. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих об'єднань) у позашкільному навчальному закладі становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів. Наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором Будинку дитячої та юнацької творчості залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більше 25 осіб.

3.6. Прийом до Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за письмовою згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.

3.7. Прийом вихованців, учнів і слухачів до Будинку дитячої та юнацької творчості для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

3.8. До Будинку дитячої та юнацької творчості зараховуються вихованці, учні, слухачі, віком від 5 до 18 років.

3.9. Навчально-виховний процес у Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється диференційовано (відповідно до вікових та індивідуальних психофізичних особливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їхнього стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм та методів роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, конкурси, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, в живому куточку, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, в установах, закладах, організаціях (відповідно до профілю), з міжнародними організаціями і фондами, а також з використанням інших форм і методів.

3.10. Навчальний рік у Будинку дитячої та юнацької творчості починається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання позашкільного навчального закладу.

3.11. Будинок дитячої та юнацької творчості працює повний робочий тиждень. Педагогічні працівники працюють згідно із розкладом занять, затвердженим директором.

Режим роботи закладу та режим щоденної роботи встановлюється адміністрацією закладу та затверджується наказом, з урахуванням рекомендацій управління освіти Олександрійської міської ради, а також відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору.

У канікулярні, вихідні та святкові дні Будинок дитячої та юнацької творчості працює за
планом, затвердженим директором заклад.

У період канікул або святкових днів Будинок дитячої та юнацької творчості організовує поза
розкладом різноманітну масову роботу з учнями, слухачами, вихованцями, надаючи їм усі наявні
можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку на спортивно-оздоровчих
базах, у таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, експедиціях, конкурсах, вікторинах,
змаганнях, подорожах, навчально-тренувальних зборах, тощо.

3.12. Працівники Будинку дитячої та юнацької творчості створюють безпечні умови
навчання і виховання, несуть повну відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів,
вихованців, слухачів;

3.13. У разі настання несприятливих умов, або таких, коли неможлива повноцінна робота закладу, управлінням освіти Олександрійської міської ради може встановлюватися особливий режим роботи Будинку дитячої та юнацької творчості, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.14. Тривалість одітого заняття в Будинку дитячої та юнацької творчості визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин:

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин:

старшого віку - 45 хвилин.

Перерви (не менше 10 хвилин) між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи Будинку дитячої та юнацької творчості.

Початок і закінчення занять, заходів, визначаються керівником закладу відповідно до режиму роботи БДЮТ, правил внутрішнього розпорядку з урахуванням допустимого навантаження учнів, слухачів, вихованців.

3.15. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання Будинку дитячої та юнацької творчості
класифікуються за трьома рівнями:

- початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

- основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

- вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

3.16. Під час навчання у Будинку дитячої та юнацької творчості учневі, який склав
кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво про позашкільну освіту або
відповідне посвідчення.

На базі БДЮТ можуть створюватися і функціонувати відділення Малої Академії Наук.

3.17. Будинок дитячої і юнацької творчості проводить інформаційно-методичну роботу,
спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших
творчих об'єднань.

3.18. З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Будинку дитячої та юнацької
творчості можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні
працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

3.19. Будинок дитячої та юнацької творчості може створювати філії - структурно
відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування БДЮТ і виконують таку
саму освітню діяльність, як і основний заклад в цілому або за окремими його напрямками.

3.20. Будинок дитячої та юнацької творчості вживає заходів до залучення учнів, слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

3.21. Загальноосвітні навчальні заклади, які направляють учнів до БДЮТ для поглибленого вивчення предметів трудового циклу, передають години педагогічного навантаження з трудового навчання, курсів за вибором, факультативів в обсязі яких забезпечується якісне оволодіння

учнями знань з обраного напрямку діяльності при наявності ліцензії та відповідної матеріально-технічної бази.

3.22. За наявності відповідних договорів, за умови отримання відповідних ліцензій та за погодженням із засновником БДЮТ може здійснювати (на платній основі) фахову підготовку та перепідготовку, проводити заняття, курси, семінари, тренінги для дорослих.

IV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процес} в Будинку дитячої та юнацької творчості є:

- вихованці, учні і слухачі;

- директор, заступники директора; завідуючі відділами, методисти;

- педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-
виховному процесі.

4.2. Вихованці, учні і слухачі БДЮТ мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та
інтересів;

- добровільний вибір виду діяльності:

- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в одному
позашкільному навчальному закладі:

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та оздоровчою базою позашкільного навчального закладу;

- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- представлення в органах громадського самоврядування БДЮТ;

- вільне вираження поглядів, переконань:

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій
педагогічних та інших працівників;

4.3. Вихованці, учні і слухачі Будинку дитячої та юнацької творчості зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними павичками;

- підвищувати загальний культурний рівень:

- дотримуватися морально-етичних норм:

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережливо ставитися до комунального і особистого майна;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку позашкільного навчального закладу.

4.4. Педагогічні працівники Будинку дитячої та юнацької творчості мають право на:

- внесення керівництву заклад) та управлінню освіти Олександрійської міської ради
пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву та
педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і
слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку,
що діють у навчальному закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації:

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування
позашкільного навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної
роботи;

- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами:

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань:

- об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.5 Педагогічні працівники позашкільною навчального закладу зобов'язані:

- виконувати навчальні плани та програми:

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти
диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей
вихованців, учнів і слухачів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, обирати адекватні засоби їх реалізації:

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі:

- берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя:

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо):

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватися вимог Статуту Будинку дитячої та юнацької творчості, режиму, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради закладу;

- виконувати накази і розпорядження керівника Будинку дитячої та юнацької творчості,
органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

4.6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань БДЮТ працюють відповідно до розкладу занять, затвердженою його керівником.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження у Будинку дитячої та юнацької творчості визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується управлінням освіти Олександрійської міської ради, в підпорядкуванні якого є цей заклад.

4.8. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником Будинку дитячої га юнацької творчості у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.10.Педагогічні працівники Будинку, дитячої га юнацької творчості підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідної до порядку, встановленого МОН.

4.11.Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського
самоврядування БДЮТ;

- звертатися до органів управління освітою, керівника закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності БДЮТ;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного
процесу та зміцнення матеріально-технічної балі позашкільного навчального закладу;

- захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського
самоврядування БДЮТ та у відповідних державних, судових органах.

V. Управління Будинком дитячої та юнацької творчості.

5.1. Керівництво Будинком дитячої га юнацької творчості здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

5.2. Директор, заступники директора, завідуючі відділами, методисти, педагогічні та інші
працівники БДЮТ призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

5.3. Директор Будинку дитячої та юнацької творчості:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес:

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів, слухачів:

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм, техніки безпеки:

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Будинку дитячої та юнацької творчості;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства:

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам БДЮТ відповідно до законодавства та в межах затверджених лімітних призначень;

- представляє Будинок дитячої та юнацької творчості в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником і власником за результати діяльності закладу;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази га розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

- затверджує посадові обов'язки працівників Будинку дитячої та юнацької творчості.

5.4 Директор будинку дитячої та юнацької творчості є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу.

5.5 Педагогічна рада Будинку дитячої та юнацької творчості:

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної,
організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів,
гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних
вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, утворення нових
гуртків, груп та інших творчих об'єднань;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у
навчально-виховний процес досягнень науки і передовою педагогічного досвіду:

- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

5.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Будинку дитячої та юнацької творчості. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

5.7. Органом громадського самоврядування Будинку дитячої та юнацької творчості є загальні збори (конференція) колективу. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада закладу, діяльність якої регулюється статутом ЬДЮ'Г.

У Будинку дитячої та юнацької творчості за рішенням загальних зборів (конференції) або ради закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Будинку дитячої та юнацької творчості

6.1. Фінансово-господарська діяльність Будинку дитячої та юнацької творчості провадиться відповідно до законодавства та діючого Статуту БДЮТ за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок додаткових джерел, не заборонених законодавством.

6.2. Додатковими джерелами формування коштів Будинку дитячої та юнацької творчості є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України;

- кошти гуманітарної та благодійної допомоги:

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- інші надходження.

Кошти, отримані Будинком дитячої та юнацької творчості з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої даним Статутом.

6.3. Будинок дитячої та юнацької творчості у процесі провадження фінансово-господарської
діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до цього
Статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

- користуватися майном відповідно до законодавства і статуту БДЮТ;

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству і Статуту БДЮТ.

Матеріально-технічна база Будинку дитячої та юнацької творчості включає: приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної роботи будинку дитячої та юнацької творчості надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається виконавчим комітетом Олександрійської міської ради.

6.4. У разі ліквідації Будинку дитячої та юнацької творчості, майно та кошти відповідно до законодавства та установчих документів використовуються за рішенням засновника (власника)

6.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у БДЮТ здійснюється у порядку. визначеному нормативно-правовими актами.

VІІ. Діяльність Будинку дитячої та юнацької творчості

у рамках міжнародного співробітництва

7.1. Будинок дитячої та юнацької творчості має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Будинок дитячої та юнацької творчості має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

VІІІ. Контроль за діяльністю Будинку дитячої та юнацької творчості

8.1. Державний контроль за діяльністю Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюють Міністерство освіти і науки.

8.2. основною формою державного контролю за діяльністю Будинку дитячої та юнацької творчості є державно атестація закладу. яка проводиться управлінням освіти міської ради не рідше, ніж один раз на 10 років у порядку встановленому міністерством освіти і науки України.

8.3. У період між атестацією управлінням освіти міської ради проводяться перевірки (інспектування) Будинку дитячої та юнацької творчості, пов’язані з його навчально-виховною, фінансова-господарською діяльністю.

8.4. Перевірки з інших питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльність, проводяться відповідними організаціями згідно з чинним законодавством.

ІХ. Реорганізація або ліквідація Будинку дитячої та юнацької творчості.

9.1. рішення про реорганізацію або ліквідацію Будинку дитячої та юнацької творчості приймає засновник.

9.2. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Будинку дитячої та юнацької творчості.

9.5. у випадку реорганізації права та обов’язки Будинку дитячої та юнацької творчості переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

9.6. При реорганізації чи ліквідації Будинку дитячої та юнацької творчості, працівникам. Які звільнилися або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів згідно з чинним законодавством.

Х. Прикінцеві положення

10.1. Статут Будинку дитячої та юнацької творчості набирає чинності з моменту його реєстрації.

10.2. До Статуту можуть вноситися зміни та доповнення (відповідно до законодавства), якщо вони сприяють покращенню умов діяльності та ефективності закладу.

В.о. керуючого справами

виконавчого комітету А. Садоміченко

Кiлькiсть переглядiв: 1985